Právne informácie


Všeobecné

Túto webovú stránku (ďalej len „Webová stránka“) zriadila a spravuje spoločnosť La Lorraine Bakery Group NV, so sídlom 9400 Ninove, Elisabethlaan 143, tel. +32 (0)54-31 82 00, fax: +32(0)54-32 67 85, vedená pod číslom BTW BE  412.382.632 v RPR Ghent, oddelenie Dendermonde, ako aj všetky spoločnosti, ktoré sú súčasťou tej istej skupiny a ktoré sú k nej priamo alebo nepriamo pridružené (ďalej len „LLBG“).
Pre túto Webovú stránku platia ďalej uvedené podmienky používania (ďalej len „Podmienky“). LLBG má kedykoľvek právo ktorúkoľvek z týchto Podmienok zmeniť a zverejniť ich na Webovej stránke bez predchádzajúceho upozornenia. Používateľ Webovej stránky je povinný počas každej návštevy overiť si, či došlo k zmene ktorejkoľvek Podmienky. Používanie Webovej stránky sa považuje za výslovné potvrdenie a prijatie poslednej verzie Podmienok zo strany Používateľa.
Skutočnosť, že LLBG v istom okamihu sa neodvolá na jedno alebo viaceré ustanovenia týchto Podmienok nemožno nijako vysvetľovať ako čiastočné či úplné vzdanie sa uplatnenia týchto ustanovení alebo Podmienok LLBG v budúcnosti.

Duševné vlastníctvo

Texty, nákresy, fotografie, filmy, obrázky, údaje, databázy, softvér, mená, obchodné známky a doménové mená, značky, logá a ostatné prvky Webovej stránky sú chránené autorským právom alebo právami duševného vlastníctva a patria LLBG alebo tretím stranám. Bez predchádzajúceho súhlasu LLBG je zakázané uschovávať na tejto Webovej stránke akékoľvek informácie (okrem informácií nevyhnutných na prehliadanie Webovej stránky), reprodukovať, meniť, zverejňovať, distribuovať alebo odosielať, predávať ich či na druhej strane prevádzať či udeľovať akékoľvek práva tretím osobám.

Nepovolené používanie Webovej stránky

Používateľ sa zaväzuje, že nebude:
  • informácie používať neoprávnene, ani v rozpore so zákonom;
  • používať Webovú stránku tak, že dôjde k jej poškodeniu, skresleniu, narušeniu, zastaveniu alebo k akémukoľvek zníženiu jej efektivity;
  • používať Webovú stránku na prenos alebo umiestňovanie počítačových vírusov alebo na prenos alebo umiestňovanie protiprávneho či nezákonného obsahu alebo obsahu, ktorý je iným spôsobom nevhodný (napríklad urážlivého, obscénneho či zastrašujúceho obsahu);
  • používať Webovú stránku spôsobom, ktorý poruší práva fyzickej osoby, právnickej osoby či združenia, vrátane práv na súkromie a práv duševného vlastníctva;
  • používať Webovú stránku na to, aby umiesťoval či prenášal materiály slúžiace na podporu predaja či reklamu bez toho, aby získal predchádzajúci súhlas od LLBG, pokiaľ si takéto materiály nevyžiadal priamo ich príjemca.
V prípade, že Používateľ nebude brať ohľad na práva duševného vlastníctva, iné práva tretích strán alebo LLBG, Používateľ sa zaväzuje, že LLBG alebo tretím stranám nahradí škodu a zbaví ju zodpovednosti v súvislosti so všetkými nárokmi alebo nárokmi vyplývajúcimi z takého porušenia práv.

Osobné údaje – pravidlá ochrany osobných údajov

Za určitých okolností spracúva LLBG určité údaje o Používateľovi (ďalej len ako „Osobné údaje“). LLBG považuje ochranu týchto Osobných údajov za veľmi dôležitú, a preto sa zaväzuje na ich spracúvanie v súlade so všeobecným nariadením o ochrane údajov z 27. apríla 2016 (známym aj pod skratkou GDPR).
V rámci tohto záväzku prijala LLBG Pravidlá ochrany osobných údajov, v ktorých sa bližšie uvádzajú dôvody a spôsoby spracúvania vyššie uvedených Osobných údajov, osoby, na ktoré môžu či budú prenášané, ako aj Vaše práva a záväzky LLBG v tomto ohľade.
Pravidlá ochrany osobných údajov môžete nájsť pod týmto linkom. Odporúčame Vám, aby ste si ich pozorne prečítali, obsahujú dôležité informácie.

Linky na iné webové stránky

Webová stránka môže obsahovať hyperlinky na webové stránky či podstránky tretích strán alebo môže na ne odkazovať inak. LLBG nemá žiaden dosah na obsah, ochranu osobných údajov, ani na iné prvky či charakteristicky týchto webových stránok či podstránok a nijako nie je zodpovedná za ich obsah ani charakteristiky.

Informácie na Webovej stránke

Informácie, programové vybavenie, výrobky a služby (ďalej len ako „Informácie“), ktoré sa ponúkajú na Webovej stránke alebo prostredníctvom Webovej stránky, môžu obsahovať vady akéhokoľvek druhu, a to napriek pozornosti, s akou boli pripravené všetky vyhlásenia týkajúce sa počtu, veľkostí, váhy, opisov, či všetky nákresy, poskytnuté všetky ilustrácie, produktové listy, katalógy alebo iné produktové označenia. LLBG však nemôže zaručiť, že nedôjde k žiadnym odchýlkam a nemôže niesť zodpovednosť za žiadne chyby tlače. Zobrazené či dodané vzorky, nákresy či modely sú len informačné a nijako LLBG nezaväzujú. Informácie sa poskytujú a reprodukujú bez poskytnutia akejkoľvek záruky.
LLBG nie je zodpovedná za žiadne vírusy, ktoré sa na Webovej stránke prípadne vyskytnú napriek všetkým vykonaným opatreniam a zbavuje sa všetkej zodpovednosti za akúkoľvek škodu, ktorú prípadne spôsobia. LLBG si výslovne vyhradzuje právo kedykoľvek zmeniť informácie na Webovej stránke alebo ju znefunkčniť z dôvodu vykonávania jej údržby.

Rady poskytované prostredníctvom Webovej stránky

V prípade, že je prostredníctvom Webovej stránky priamo či nepriamo poskytnutá akákoľvek rada na prijatie osobného či podnikateľského rozhodnutia, uvedená rada sa poskytuje bez akejkoľvek záruky a LLBG za ňu nenesie zodpovednosť. Používateľ by mal v súvislosti s takouto radou vyhľadať odborné poradenstvo a ďalšie informácie podľa jeho konkrétnej situácie.

Linky na Webovú stránku

Hyperlinky na webovú stránku LLBG sú povolené len v prípade, že sú prepojením na jej domovskú stránku. Používanie deep linkov nie je povolené bez predchádzajúceho písomného súhlasu LLBG. Použitie Webovej stránky v iných webových stránkach či zložkách stránok tretích strán (napríklad linkovaním objektov z iných stránok, vloženia v ráme na webovej stránke (tzv. framing) alebo inak) je tiež zakázané.

Platné právo a príslušnosť súdov

Všetky otázky a spory medzi LLBG a Používateľom, ktoré sa týkajú týchto Podmienok, sa riadia a vykladajú v súlade s belgickým právnym poriadkom a na ich rozhodnutie sú výlučne príslušné súdy v Dendermonde.